E R M I S A W A R D S
Εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / EXPERIENTIAL EVENTS

ΟΜΑΔΑΕκδηλώσεις για το ευρύ κοινό
System.IO.IOException: The process cannot access the file 'C:\inetpub\ErmisAwards\files\fileDetails.xml' because it is being used by another process. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync) at System.Xml.XmlWriterSettings.CreateWriter(String outputFileName) at System.Xml.Linq.XElement.Save(String fileName, SaveOptions options) at Atcom.Sites.ErmisAwards.Modules.SumbissionDetails.GetContentXml() in C:\Projects\Atcom.Sites.ErmisAwards\Atcom.Sites.ErmisAwards\Modules\SumbissionDetails.cs:line 51 at Atcom.Site.Modules.ExtendedControlBase.GetCachedContentXml() in c:\Projects\Modules\branches\Netvolution4\Atcom.Site.Modules\ExtendedControlBase.cs:line 863 at Atcom.Site.Modules.ExtendedControlBase.get_ContentXmlReader() in c:\Projects\Modules\branches\Netvolution4\Atcom.Site.Modules\ExtendedControlBase.cs:line 777 at Netvolution.Site.Modules.HtmlControlBase.CreateXmlReader(XslCompiledTransform xslct) in C:\Netvolution.Net\netvolutionNet 4.0.26\netvolution.NET\Netvolution\Site\Modules\HtmlControlBase.cs:line 1230 at Atcom.Site.Modules.ExtendedControlBase.GetTemplatedContent() in c:\Projects\Modules\branches\Netvolution4\Atcom.Site.Modules\ExtendedControlBase.cs:line 1247 at Atcom.Site.Modules.ExtendedControlBase.GetContent() in c:\Projects\Modules\branches\Netvolution4\Atcom.Site.Modules\ExtendedControlBase.cs:line 1201 at Atcom.Site.Modules.ExtendedControlBase.GetCachedContent() in c:\Projects\Modules\branches\Netvolution4\Atcom.Site.Modules\ExtendedControlBase.cs:line 1077

Δημιουργικό υλικό

Videos  (1)

PDF  (1)

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας & να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Μάθετε περισσότερα εδώ