E R M I S A W A R D S
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ


Ενστάσεις γίνονται δεκτές από την ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης του καταλόγου με τα διαγωνιζόμενα έργα, στο επίσημο site της διοργάνωσης, όπως προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, και μέχρι και 10 εργάσιμες ημέρες μετά την επίσημη Τελετή Απονομής των Βραβείων.

Οποιοσδήποτε έχει αποδεδειγμένο έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει έγγραφη και ενυπόγραφη δήλωση / ένσταση προς την Επιτροπή Ενστάσεων της εκάστοτε Ενότητας.

Κάθε ένσταση συνοδεύεται απαραιτήτως από την καταβολή ειδικού τέλους €300 συν ΦΠΑ για την εκδίκασή της, καθώς και από πλήρη τεκμηρίωση για το είδος της παράβασης που καταγγέλλεται ότι διεπράχθη σχετικά με το προσβαλλόμενο έργο.

Στις περιπτώσεις που η ένσταση υποβάλλεται κατά την περίοδο που είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των έργων από τις αντίστοιχες Επιτροπές, η Επιτροπή Ενστάσεων συγκαλείται εντός 7 εργασίμων ημερών από τη λήψη της ένστασης. 

Σε περίπτωση που η ένσταση υποβληθεί κατά το τελευταίο 8ήμερο πριν την επίσημη Τελετή Απονομής των Βραβείων, η σύγκληση της Επιτροπής Ενστάσεων γίνεται εντός 2 εργασίμων ημερών από την υποβολή της ένστασης και πάντως πριν από την Τελετή Απονομής.

Στη συνεδρίαση προσκαλούνται και οι ενδιαφερόμενοι/εμπλεκόμενοι προκειμένου να υποστηρίξουν ή να αντικρούσουν τις αιτιάσεις. Σε περίπτωση άρνησής τους να παρευρεθούν, η συζήτηση της ένστασης γίνεται ερήμην. Αίτηση αναβολής λόγω κωλύματος δεν γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση που κάποια ένσταση κριθεί βάσιμη, τότε ακυρώνεται η συμμετοχή του προσβληθέντος έργου, παρακρατείται το τέλος συμμετοχής του και αυτός που είχε υποβάλει τη μη νόμιμη συμμετοχή υποχρεούται να καταβάλει το ειδικό τέλος εκδίκασης.

Σε περίπτωση που μετά την επίσημη Τελετή Απονομής Βραβείων, υποβληθεί ένσταση για κάποιο βραβευμένο έργο, και κριθεί βάσιμη από την αντίστοιχη Επιτροπή Ενστάσεων, τότε το βραβείο ακυρώνεται, και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου δόθηκε το συγκεκριμένο βραβείο, υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως τα έπαθλα στην ΕΔΕΕ.

Καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό.

Στις Επιτροπές Ενστάσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ermis Awards ή άλλο μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από αυτόν. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη διαδικασία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας λόγω ισχύος του ασυμβίβαστου, η Οργανωτική Επιτροπή των Ermis Awards επιλέγει μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ ή από τις Διοικούσες Επιτροπές των Τομέων της ΕΔΕΕ ή από τον αντίστοιχο τομέα / συμβούλιο συνεργαζομένων μελών.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τελεσίδικες και ανέκκλητες.

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας & να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Μάθετε περισσότερα εδώ